Wczytuję dane...
Regulamin

I. Wstęp.

1.    Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki dokonywania sprzedaży towarów znajdujących się w ofercie serwisu internetowego www.soczewa.pl

2.    Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa,
a w szczególności przepisy:

a)    Kodeksu cywilnego – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964, Nr 16 poz. 93 ze zm.)

b)    ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
(Dz. U. z 2000 r., Nr 22 poz. 271 ze zm.);

c)    ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz. U. z 2002 r., Nr 144 poz. 104);

d)    ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 107 poz. 679);

e)    ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926);

f) ustawy z dnia z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.)

4.    Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia posiadają następujące definicje:

a)    Sprzedawca–WJC Wiktor Jakubowicz ., z siedzibą w: Marymoncka 63, 01-802 Warszawa, NIP 118-196-71-71,. właściciel serwisu internetowego www.soczewa.pl, dokonujący przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej sprzedaży towarów bez jednoczesnej obecności stron.

b)    Sklep– serwis internetowy znajdujący się pod adresem elektroniczny www.soczewa.pl, prowadzony i stanowiący własność Sprzedawcy.

c)    Użytkownik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osoba prawną, której ustawodawca przyznał zdolność prawną, dokonująca zakupu towarów w Sklepie. W przypadku osób fizycznych Użytkownikami nie mogą być osoby pozbawione zdolności do czynności prawnych. Ważnośc umowy zawartej przez osobę ograniczoną w zdolności do czynności prawnych powinna być potwierdzona przez jej przedstawiciela ustawowego.

d)    Czas realizacji Zamówienia– okres czasu, w którym Sklep zrealizuje Zamówienie Użytkownika. 

e)    Zamówienie– czynność polegająca wybraniu właściwych towarów („Koszyk”) oraz wypełnieniu elektronicznego „Formularza zamówienia”, w wyniku której, po dokonaniu płatności, zostaje zawarta umowa sprzedaży na odległość. Wybór towarów, cenę oraz koszt dostawy Sprzedawca potwierdza przez przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej Użytkownika.

f)     Płatność– czynność dokonywana przez Użytkownika, polegająca na zapłacie wskazanej ceny towaru oraz kosztów jego dostarczenia przy wykorzystaniu teleinformatycznego systemu pośredniczącego w rozliczeniach, przelewu bankowego lub polegająca na płatności gotówką. Brak dokonania przez Użytkownika płatności jest równoznaczne z rezygnacją z Zamówienia. 

5.    Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że towary oferowane przez Sprzedawcę są wyrobami medycznymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 107 poz. 679).

II. Ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.

1.    Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że sprzedaż towarów odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną .

2.    Korzystanie z serwisu internetowego Sklepu może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu.

3.    Złożenie Zamówienia przez Użytkownika Sklepu jest równoznaczne z zapoznaniem się oraz akceptacją niniejszego Regulaminu oraz stanowiącą jego integralną część Polityką Prywatności. Postanowienia niniejszego Regulaminu, stanowiącego integralną część umowy, zostały z Użytkownikiem uzgodnione indywidualnie a ich treść jest jednoznaczna dla użytkownika.

4.    Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że z chwilą złożenia Zamówienia oraz dokonania Płatności zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą,
do której mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny.

5.    Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w celu uniknięcia zamieszczenia na stronach serwisu internetowego Sklepu treści niezgodnych z prawem komentarze Użytkowników dotyczące towarów mogą być moderowane przez Sprzedawcę przed ich publikacją.

6.    Wszystkie znaki towarowe oraz nazwy przedsiębiorców zamieszczone wserwisie internetowym Sklepu, zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i są wyłączną własnością tychże przedsiębiorców.

7.    Sprzedawca realizuje Zamówienia na terytorium całej Rzeczpospolitej oraz na terytorium Unii Europejskiej.

III. Warunki zawierania umowy na odległość.

1.    Użytkownik dokonuje zakupu towarów, wyboru formy doręczenia oraz płatności korzystając z „Koszyka” lub składa Zamówienie telefonicznie.

2.    Warunkiem złożenia Zamówienia korzystając z „Koszyka” jest:

a)    akceptacja niniejszego Regulaminu,

b)    wypełnienie „Formularza zamówienia” znajdującego się na stronach serwisu internetowego Sklepu.

3.    Użytkownik może złożyć Zamówienie telefonicznie, jeżeli uprzednio zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na jego brzmienie.

4.    Użytkownik może wypełnić „Formularz zamówienia”:

a)    bezpośrednio na stronach serwisu internetowego Sklepu, bez konieczności zakładania konta; lub

b)    logując się na swoje konto.

5.    W celu złożenia konta, pozwalającego na składanie Zamówień, stałego monitorowania jego statusu oraz historii Zamówień, Użytkownik powinien zarejestrować się na stronie internetowej Sklepu. W trakcie rejestracji Użytkownik podaje swój adres poczty elektronicznej (e-mail) oraz ustala hasło. Warunkiem rejestracji jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych w zakresie niezbędnym do administrowania Sklepem.

6.    Po zakończonej rejestracji Sprzedawca przesyła Użytkownikowi na jego adres poczty elektronicznej potwierdzenie założenia konta wraz z podaniem ustanowionego przez Użytkownika hasła, za pomocą którego Użytkownik będzie się do niego logował.

7.    W „Formularzu zamówienia” Użytkownik podaje swoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia.

8.    Użytkownik poprzez wypełnienie „Formularza zamówienia” składa oświadczenie, że:

a)    podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym;

b)    zapoznał się oraz akceptuje treść Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

9.    Po wypełnieniu „Formularza zamówienia”, Sprzedawca na adres poczty elektronicznej Użytkownika, przesyła potwierdzenie dokonania Zamówienia wraz z jego szczegółami.

10.  Poprzez złożenie Zamówienia Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w „Formularzu zamówienia”. Dane osobowe Użytkowników podawane podczas składania Zamówienia są przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie w celu realizacji Zamówienia. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie Zamówienia Użytkownika.

11.  Poprzez złożenie Zamówienia Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w „Formularzu zamówienia” w celach marketingowych. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ma prawo do wglądu do zgromadzonych danych osobowych dotyczących jego osoby oraz, że zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może zostać wycofana w każdym czasie. Wycofanie zgody następuje  poprzez złożenie oświadczenia woli, które Użytkownik przesyła na adres Sprzedawcy (info@soczewa.pl)

12.  Po wypełnieniu „Formularza zamówienia” Użytkownik ostatecznie akceptuje wybrane towary zgodnie z ich opisem oraz ceną i wyraża wolę dokonania ich kupna zgodnie z niniejszym Regulaminem.

13.  W przypadku niemożności realizacji Zamówienia w terminie określonym w Regulaminie, z uwagi na brak zamówionego towaru lub zamówionej ilości egzemplarzy danego towaru w magazynie Sprzedawcy. Sprzedawca poinformuje Użytkownika o tym fakcie niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy i zwróci całą otrzymaną od Użytkownika sumę pieniężną

IV. Płatność. Czas realizacji Zamówienia.

1.    Za zamówione towary Użytkownik może dokonać Płatności w następujących formach:

a)    przelewem bankowym na konto Sprzedawcy; lub

b)    płatności online – za pośrednictwem internetowego systemu rozliczeń; lub

c)    gotówką – w momencie odbioru przesyłki lub w momencie osobistego odbioru towaru w siedzibie Sprzedawcy.

2.    Płatności online kartami płatniczymi i e-przelewami obsługują serwisy Przelewy24, PayPal oraz eCard

3.    W celu dokonania Płatności, o której mowa w ust. 1 pkt. b, Użytkownik wybiera internetowy serwis rozliczeniowy umożliwiający realizację transakcji przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej. Wybór internetowego serwisu rozliczeniowego jest równoznaczny z przekierowaniem na stronę tego serwisu.

4.    Użytkownik zamawiający towary, które mają zostać dostarczone poza granicie Polski może dokonać  płatności wyłącznie w formie, o której mowa w ust. 1 pkt. a i b.

5.    Sprzedawca potwierdza dokonanie płatności w formie, o której mowa w ust. 1 pkt. a i b, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.

6.    Z chwilą dokonania Płatności, w sposób o którym mowa w ust. ust. 1 pkt. a i b, Sprzedawca przesyła na adres poczty elektronicznej Użytkownika potwierdzenie dokonania transakcji.

7.    Sprzedawca nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji Zamówienia  wynikające z niewłaściwego dokonania Płatności, o których mowa w ust. 1 pkt. a i b,w tym wynikające z nieprawidłowego lub niekompletnego podania przez Użytkownika danych, które umożliwiają zrealizowanie Płatności.

8.    Czas realizacji Zamówienia podany jest w opisie towarów oraz w podsumowaniu Zamówienia. Jeżeli Użytkownik zamówił kilka towarów, których Czas realizacji jest różny, czas realizacji każdego z nich nie może przekroczyć 30 dni od dnia złożenia  Zamówienia.

9.    Czas realizacji Zamówienia liczy się od następnego dnia roboczego po przekazaniu Użytkownikowi potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, o którym mowa w ust. 6.

10.  Wszystkie ceny podawane na stronach serwisu internetowego Sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

11.  Z chwilą złożenia Zamówienia przez Użytkownika cena podana przy każdym towarze jest wiążąca dla obu Stron. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, przy czym w przypadku zmiany ceny Użytkownik ma prawo odstąpienia od umowy.

12.  Cena towaru nie zawiera kosztów dostawy.Koszty dostawy zostaną uwzględnione w cenach towarów proporcjonalnie do ich wartości.Cennik kosztów dostawy znajduje się na stronie serwisu internetowego Sklepu oraz podawany jest przez Sprzedawcę w trakcie składania Zamówienia.

13.  Sprzedawca dostarcza zamówione przez Użytkownika towary za pośrednictwem firmy kurierskiej, firmy InPost lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Użytkownik może także osobiście odebrać zamówiony towar w siedzibie Sprzedawcy.

14.  Wyboru dostawcy dokonuje Użytkownik w trakcie składania Zamówienia poprzez zaznaczenie właściwej opcji spośród wskazanych przez Sprzedawcę w „Formularzu zamówienia”. 

15.  Użytkownikowi przysługuje prawo do sprawdzenia zawartości przesyłki:

a)    niezwłocznie po wręczeniu – w przypadku dokonania płatności w formie,
o której mowa w ust. 1 pkt. a i b;

b)    po uiszczeniu opłaty – w przypadku wyboru formy płatności gotówką, o której mowa w ust. 1 pkt. c.

16.  Użytkownik otrzymuje towar wraz z paragonem fiskalnym lub fakturą VAT. Otrzymanie faktury VAT uwarunkowane jest zaznaczeniem w „Formularzu zamówień” opcji „faktura”.

17.  Wszystkie towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek.

V. Reklamacje.

1.    Użytkownikowi, który jest konsumentem, w rozumieniu przepisu art. 221 Kodeksu cywilnego, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, poprzez złożenie oświadczenie o odstąpieniu od umowy, na piśmie w terminie 30 dni od dnia wydania towaru.

2.    Użytkownicy nie będący konsumentami, mogą odstąpić od umowy wyłącznie na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego. 

3.    Sprzedawca odpowiada wobec kupującego, jeżeli towar w chwili jego wydania jest niezgodny z umową; w przypadku stwierdzenia niezgodności przed upływem sześciu miesięcy od wydania towaru domniemywa się, że istniała ona w chwili wydania. Za niezgodność towaru z umową uważa się również nieprawidłowość w jego zamontowaniu i uruchomieniu, jeżeli czynności te zostały wykonane w ramach umowy sprzedaży przez sprzedawcę lub przez osobę, za którą ponosi on odpowiedzialność, albo przez kupującego według instrukcji otrzymanej przy sprzedaży.

4.    Jeżeli towar jest niezgodny z umową, kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia.

5.  Jeżeli sprzedawca nie ustosunkował się do żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.

6.  Jeżeli naprawa albo wymiana towaru są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów, albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu opisanemu w pkt. 4 w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.

7.  Konsument traci uprawnienia przewidziane w pkt. V, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

VI.              Opinie Użytkowników.

1.    Serwis internetowy Sklepu udostępnia swoim Użytkownikom możliwość zamieszczania opinii lub komentarzy na temat związany z użytkowaniem towarówoferowanych przez Sprzedawcę.

2.    Zamieszczanie opinii na stronach serwisu internetowego Sklepu jest dobrowolne i bezpłatne.

3.    Użytkownik publikuje swoje opinie lub komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Sprzedawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników.

4.    Niedopuszczalne jest umieszczanie opinii lub komentarzy sprzecznych z prawem polskim i międzynarodowym, związanych z pornografią, używkami, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. oraz treści faszystowskich, wulgarnych, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa autorskie lub prawa innych osób.

5.    Niedopuszczalne jest umieszczanie opinii lub komentarzy uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady etykiety.

6.    W przypadkach, o których mowa w ust. 4 - 5, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do usuwania przedmiotowych publikacji bez ostrzeżenia Użytkownika.

7.    Warunkiem zamieszczania opinii jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz wypełnienie elektronicznego formularza.

8.    W formularzu Użytkownik podaje swoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do administrowania forum przez Sprzedawcę, a w szczególności adres poczty elektronicznej (e-mail).

9.    Użytkownik poprzez rejestrację wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych podczas zamieszczania opinii. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych wyklucza możliwość zamieszczania opinii lub komentarzy.

10.  Użytkownik poprzez rejestrację wyraża zgodę na otrzymywanie na swój adres elektroniczny informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

VII.            Postanowienia końcowe

1.    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie towaru, a w szczególności za działania lub zaniechania działania przez Użytkownika korzystającego z towaru, prowadzące do skutków, które wykraczają poza środki sterowania ryzykiem przez Sprzedawcę, producenta lub dystrybutora, rozumiane jako technicznie wykonalne i ekonomicznie uzasadnione środki, które Sprzedawca, producent lub dystrybutor może zastosować w celu ograniczenia dotkliwości potencjalnej szkody lub zmniejszenia prawdopodobieństwa jej wystąpienia.

2.    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności działanie lub zaniechanie działania Użytkownika lub osobę posługującą się towarem zakupionym w Sklepie skutkujące wynikiem innym niż przewidziany przez producenta towaru lub oczekiwany przez Użytkownika.

3.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym  Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141 poz. 1176 ze zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

4.    Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie www.soczewa.pl. Zmiana regulaminu będzie skuteczna wobec każdego z Użytkowników po dostarczeniu tekstu zmienionego Regulaminu na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika. W przypadku braku akceptacji zmiany Regulaminu każdy z Użytkowników ma prawo odstąpić, w terminie 14 dni od daty powiadomienia, od umowy bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji finansowych.

5.    Polityka Prywatności stanowi integralną część niniejszego Regulaminu. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest równoznaczna z akceptacją Polityki Prywatności. Brak akceptacji Polityki Prywatności uniemożliwia korzystnie z serwisu internetowego Sklepu i składanie Zamówień.

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku "O ochronie danych osobowych" informujemy, że dane osobowe klientów są wprowadzane do bazy danych sklepu Soczewa.pl. Dane przekazywane przez klientów w trakcie rejestracji mogą być wykorzystywane przez Soczewa.pl w celu realizacji zamówień składanych przez klientów jak również do wewnętrznych celów Soczewa.pl dotyczących ewidencjonowania sprzedaży i klientów sklepu internetowego czy też przygotowywania dokumentów do celów rozwoju firmy. O ile klient wyrazi na to zgodę podczas rejestracji dane przekazane przez klienta mogą być również wykorzystywane do przesyłania przez Soczewa.pl informacji handlowej dotyczącej oferty, promocji i konkursów. Osobie umieszczonej w bazie danych przysługuje prawo wglądu , zmiany i usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych oraz zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest firma: WJC Wiktor Jakubowicz